بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان

هدف از این پایان نامه بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی