شناسایی علل تاثیرگذار در بروز انواع بیماری های تنفسی با داده کاوی

هدف از این پایان نامه ارائه الگویی برای شناسایی علل تاثیرگذار در بروز انواع بیماری های تنفسی با داده کاوی و چارچوبی برای تصمیم و تجویز در بیمارستان تخصصی کودکان حضرت فاطمه معصومه (س) می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی